Kistérségi

Szociális

KERESÉS
 
 
   

Szolgálat

» FŐOLDAL
» RÓLUNK
» KAPCSOLAT
» NYITVA TARTÁS
» LETÖLTÉSEK
» HÍREK
 

2015.06.16. 15:05

Szolgáltatások


Kisvárda város önkormányzata az 1993. évi III. törvénynek megfelelően biztosítja a természetben nyújtott szociális ellátások közül az adósságkezelési szolgáltatást, a szociális alapszolgáltatások közül a falu és tanyagondnoki szolgálatot, az étkeztetést, házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, családsegítést, idősek nappali ellátását, a demens betegek nappali ellátását és fogyatékos személyek nappali ellátását. A szakosított ellátási formák közül az ápolást – gondozást nyújtó idősek otthona, valamint a hajléktalanok átmeneti szállása nyújt biztonságos körülményeket az igénylőknek.

 

Az 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermekjóléti alapszolgáltatások köréből az intézmény gyermekjóléti szolgálatot működtet, bölcsődében és családi napköziben helyezhetik el gyermekeiket a munkát vállalók, s helyettes szülő alkalmazásával oldja meg az átmenetileg nehéz helyzetben lévő gyermekek sorsát.

2015.06.16. 15:05

Szakosított ellátások


Idősek Otthona

... (tovább)

2015.06.16. 15:04

Alapszolgáltatások


Falu és tanyagondnoki szolgáltatás

Célja, feladata: A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi és egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

Feladata: Az alapszolgáltatások megjelenítése, a külterületen élők kapcsolatrendszerének erősítése, egyéni, közösségi szintű igények kielégítésének biztosítása, információáramlás elősegítése.

Ellátási területe: Kisvárda

Bővebb információ:

Csuka Renáta, vezető családgondozó

45-415-085

4600 Kisvárda, Szent L. u. 54.

 

Étkeztetés

Célja: az étkeztetést igénybe vevő részére biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Feladata: azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

 

Az étkeztetés feladatellátás megszervezésére Kisvárda városban az 1970-s évek végén került sor, s az óta folyamatos jelleggel működik a szolgáltatás, mely a város közigazgatási területén élőkre, valamint az életvitelszerűen itt tartózkodókra terjed ki.

 

Az étel kiszállítása a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal által biztosított 2 db gépjárművel történik, melyek rendelkeznek az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Kisvárdai Intézete által kiadott engedéllyel.

 

Az étkeztetés történhet: 

 • helyben fogyasztással,
 • elvitellel,
 • lakásra szállítással.

A helyben fogyasztás helyszínei a Nappali ellátást nyújtó I. és II. sz. Idősek Klubjának ebédlője: Kisvárda, Várday I. út 17, Kisvárda, Hármas út 7.

Az elvitellel és kiszállítással az étkeztetés igénybe vehető: Kisvárda, Hármas út 7 sz. alatti tálaló konyha, ill. Kisvárda, Várday I. út 17. szám alatti intézményből történik.

A főétkezés által biztosított energia és tápanyag dús étel hozzájárul ahhoz, hogy az idős, egészségkárosodott, fogyatékos, pszichiátriai stb. betegségben szenvedő mindennapjait saját lakókörnyezetében tölthesse.

 

Ellátási terület:

Kisvárda közigazgatási területén

Bővebb információ:

Nagy Zsuzsanna, szakmai egységvezető

45-405-011

4600 Kisvárda, Várday I. u. 17.

 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy a kistérség valamennyi a szolgáltatást igénylő településén a rászoruló számára egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatás és a legszükségesebb elemi életfeltételek biztosítása. Feladata: segítséget nyújtani az ellátást igénybe vevőnek abban, hogy fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Az ellátás során segítséget nyújtunk ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete:

 • saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Szolgáltatásunkat az év mindennapján biztosítjuk.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen:

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása (családi – baráti kapcsolatok ápolása),
 • az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása (házi betegápoló, gyógymasszőr bevonása),
 • közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásában (karbantartó- udvari munkás- fodrász),
 • közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, élelmezés, tálalás, mosogatás, takarítás),
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában (családtagként gondoskodunk ellátottainkról),
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban.(szolgáltatói számlák befizetése – ügyintézés).

Ellátási terület:

Kisvárda város, Pátroha, Döge, Jéke, Mezőladány, Újkenéz és Kékcse közigazgatási területe.

 

Bővebb információ:

Szilágyi Imréné, szakmai egységvezető

45-415-085

4600 Kisvárda, Szent L. u. 54.

 

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Célja: a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. Feladata: az alapszolgáltatást igénybe vevők számára a biztonságos életvitel megteremtése, mellyel:

 • fenntarthatóak az önálló életvitel feltételei, az ellátottak saját otthonában,
 • a felmerült krízishelyzetek gyorsan, szakszerűen elháríthatóak,
 • az ellátást igénybevevő megkapja a szükséges segítségnyújtást (gyógyszer, orvos, mentő, esetleg higiénés szükségletek kielégítése stb.),
 • kitolódik a bentlakásos otthoni elhelyezés ideje, az ellátott tovább gondozható otthonában, és ez által elkerülhető a gyakori - szociális és mentális állapot csökkenése miatti - kórházi kezelés,
 • oldódik a magány okozta feszültség, félelem érzése, izoláció.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztonságot nyújt az ellátást igénybe vevő idős, beteg, fogyatékos számára, hiszen a nap 24 órájában, az év minden napján igénybe vehető a szolgáltatás.

Ellátási terület:

Kisvárda város, Pap, Jéke, Tornyospálca, Mezőladány, Újkenéz, Fényeslitke, Döge, Ajak, Anarcs, Gyulaháza, Pátroha, Dombrád, Újdombrád, Tiszakanyár, Nyírlövő, Lövőpetri, Kékcse közigazgatási területe.

 

Bővebb információ:

Szilágyi Imréné, szakmai egységvezető

45-415-085

4600 Kisvárda, Szent L. u. 54.

 

Családsegítő szolgáltatás

Célja: a szociális és/vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló egyének, családok, csoportok, közösségek számára az ilyen helyzethez vezető okok feltárása és a krízishelyzet megszűntetése a szociális munka eszközeinek, módszereinek felhasználásával. A családsegítő szolgálat tevékenysége körében:

- veszélyeztetettséget, és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működtet,

- felméréseket készít,

- szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt,

- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást megszervezi,

- családgondozást végez, közreműködik a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítésében,

- közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programokat szervez,

- tartós munkanélküliek részére együttműködést biztosít,

- a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő, mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat szervez.

 

Ellátási terület:

Kisvárda, Pap, Jéke, Döge, Fényeslitke, Pátroha, Mezőladány, Újkenéz, Kékcse

 

Bővebb információ:

Csuka Renáta, vezető családgondozó

45-415-085

4600 Kisvárda, Szent L. u. 54.

 

Idősek nappali ellátása és demens betegek nappali ellátása

Célja: A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Az idősek klubja részeként működő demens személyek nappali ellátásánál alapvető célunk az otthonukban élő, demenciával küzdő személyek és hozzátartozóik számára könnyen elérhető, biztonságos környezetben, a meglévő képességek megőrzése, fejlesztése, az állapotrosszabbodás gyorsaságának csökkentése, igény szerint az étkeztetés megszervezése.

Feladata: Az ellátást igénybe vevő részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatások nyújtása, igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése, lehetőség biztosítása a szociális étkeztetésen keresztül igénybe vett ebéd, ill. az otthonról az intézménybe hozott étel elfogyasztására, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozásokat szervezünk, továbbá folyamatos felügyeletet biztosítunk, különös tekintettel a demens ellátottakra. Speciális mentális programok szervezésével biztonságot, védelmet és érzelmi támogatást nyújtunk, biztosítjuk az aktív időtöltést az ellátást igénylők számára.

Ellátási terület:

Kisvárda város, Döge, Jéke, Mezőladány, Fényeslitke, Pátroha, Újkenéz, Anarcs, Gyulaháza, Kékcse községek közigazgatási területe.

 

Bővebb információ:

Nagy Zsuzsanna, szakmai egységvezető

45-405-011

4600 Kisvárda, Várday I. u. 17.

 

Fogyatékos személyek nappali ellátása

A fogyatékos személyek nappali ellátásának intézménye jó lehetőséget ad arra, hogy a speciális igényeket figyelembe véve tehermentesítse a családot a napközbeni gondozás alól.

Az intézményben dolgozó szakemberek egyénre szabottan szervezik meg ellátottjaik számára a napközbeni foglalkozásokat.

Ez az ellátási forma nem emeli ki a családi környezetből a fogyatékkal élő személyt, így a család és az intézmény közösen gondoskodik róla.

A fogyatékos személyek nappali ellátásnak célja: a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. Feladata: az ellátást igénybe vevők részére a szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatás nyújtása, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése, valamint helyet biztosítunk a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

A szolgáltatás nyitott formában az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működik.

Ellátási területe:

Kisvárda város, Anarcs, Dombrád, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Tornyospálca, Újdombrád, Újkenéz közigazgatási területe.

 

Bővebb információ:

Patakiné Illés Zsuzsanna, szakmai egységvezető

45-405-011

4600 Kisvárda, Várday I. u. 17.

2015.06.16. 15:04

Természetben nyújtott szociális ellátás


Adósságkezelési szolgáltatás

... (tovább)

2015.06.16. 15:03

Gyerekjóléti alapellátások


Gyermekjóléti Szolgálat

... (tovább) 
  SZÍVESSÉGI BANK  
   

Szívességet ajánl:

- Kerti munka (2)
- Fűnyírás (2)
- Idősek segítése (2)
- Gyermekfelügyelet (1)
összes megjelenítése

Szívességet keres:

Festés (1)
Adomány/Ajándék (1)
összes megjelenítése
   
   
belépés a szívességi bankba
   
 

  LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT  
   

A chat szobába belépve igénybe veheti lelkisegély-szolgálatunkat amely hétfő-csütörtök 9 - 15 óra, péntek: 9-12 óra között működik. Az Ön által küldött információkat kizárólag munkatársaink látják. Kérjük, amennyiben szüksége van segítségünkre, éljen a lehetőséggel, és keressen minket bizalommal!

   
   
Segítségre van szükségem!
   
 
 


Főoldal | Adatvédelem | Általános Használati Feltételek | Impresszum | Kapcsolat
Kistérségi Szociális Szolgálat © 2013

   
 

Kisvárda és Térsége Szociális Szolgálat

» E-mail: szocialisszolgalat.kisvarda@gmail.com
» Tel: +36 45 415-085
» Cím: 4600 Kisvárda,
Szent László út 54